12 Mars 2020

Neste sätter ambitiöst mål för koldioxidneutral produktion till 2035

Neste Corporation, Pressmeddelande, 12 mars 2020 kl. 9:05 (EET)

Neste har antagit ett mål om att uppnå koldioxidneutral produktion till år 2035. Detta nya åtagande kompletterar företagets övriga strategiska klimatåtaganden, att minska sina kunders årliga utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton till år 2030.

”Nestes syfte är att bidra till en mer hälsosam planet för våra barn. Vi gör det genom att erbjuda förnybara och cirkulära lösningar till våra kunder. Men dessutom känner vi en skyldighet att minska den direkta miljöpåverkan av vår egen verksamhet. Därför har vi satt upp ett konkret mål, att uppnå koldioxidneutral produktion till år 2035. Det är ett enormt åtagande som kommer att kräva nya tänkesätt, innovationer och massor av samarbete,” säger Peter Vanacker, koncernchef och VD för Neste.

Alla källor till växthusgasutsläpp i Nestes produktion kommer att granskas och analyseras. Företaget har redan identifierat fler än 50 åtgärder för att nå målet*. Här är några exempel på vad Neste avser göra:

  • Fortsatt arbete med energieffektivitet för att optimera användningen av bränslegas, elektricitet, vätgas och ånga i produktionen. Exempelvis kommer förbättringar vid Porvoo-raffinaderiet genomföras 2020 som beräknas minska produktionsutsläpp med mer än 100 kt CO2 ekvivalenter per år.
  • Öka användningen av grön el i sina produktionsanläggningar. Som ett exempel på detta har Neste redan avtalat att börja använda vindkraft som energikälla i Finland.
  • Börja lägga ännu större vikt vid vilka växthusgasutsläpp som blir följden av olika beslut i investeringskalkyler och vid affärsöverväganden. 
  • Studera olika alternativ som finns idag för teknik för koldioxidinfångning för att kunna inför detta för de största utsläppskällorna i produktionen. 
  • Starta ett projekt för att minska utsläpp av växthusgaser från produktionsanläggningen i Porvoo, med fokus på uppsamling och lagring av koldioxidutsläpp. 
  • Samt slutligen att identifiera vilka kompensationsmodeller som är mest tillförlitliga för att kompensera för den resterande del av utsläpp som inte kan minskas på annat sätt. 

”Jag vill tacka alla våra engagerade medarbetare för det hårda arbete de gjort i hela organisationen med att identifiera konkreta åtgärder som kan utföras för att minska utsläpp. Att minska sin egen miljöpåverkan är ett grundläggande krav för vår bransch och en enorm utmaning. Tillsammans med våra samarbetspartners studerar vi aktivt nya tekniker och lösningar för att kunna göra den här omställningen till verklighet”, tillägger Vanacker. 

Neste arbetar med en mer detaljerad plan och ett tidsscheman för hur de olika initiativen ska implementeras, med målet i en klar strategisk inriktning – koldioxidneutral produktion till år 2035. Åtagandet ligger i linje med Finlands övergripande mål om koldioxidneutralitet 2035 och går före EU:s motsvarande målsättning om att uppnå detta till 2050. 

Förutom ett åtagande om koldioxidneutral produktion kommer Neste att kompensera utsläppen från sina anställdas affärsflyg genom att använda företagets eget hållbara flygbränsle. Neste strävar efter att implementera målet genom att skapa partnerskap med olika aktörer inom luftfart. Företaget har redan anslutit sig till KLM:s företagsprogram för biobränsle under 2019 och har även meddelat att man inleder ett partnerskap med Finnair i mars 2020. Ett av målen för detta samarbete är att minska Neste-anställdas egna utsläpp på de Finnair-flygningar de genomför genom att använda hållbart flygbränsle.

*) Produktionen täcker utsläpp i omfattning 1 och 2 enligt definitionen i GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Mer information: 
Neste’s sustainability report 2019 (in English)
Med sina förnybara produkter hjälpte Neste kunder att minska klimatutsläpp med 9,6 miljoner ton under 2019

Mer information: Salla Ahonen, Vice President, Sustainability, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se